1Ano po itong Special Housing Loan Restructuring Program na inaalok ng Pag-IBIG Fund?

Ang Special Housing Loan Restructuring Program ay inaalok ng Pag-IBIG Fund sa mga Housing Loan borrowers nito na lubos na naapektuhan ng pandemya.

Ang programang ito ay naglalayong tulungan silang maibsan ang kanilang alalahaning pinansyal sa mga panahong ito, maisaayos ang pagbabayad ng kanilang Pag-IBIG Housing Loan at higit sa lahat, mapanatili sa pag-aari nila ang kanilang mga tahanan.

2Ano po ang maitutulong ng Special Housing Loan Restructuring Program sa mga Pag-IBIG Fund members na may Housing Loan?

Sa tulong ng programang ito, maaaring mapababa ang buwanang bayad sa Pag-IBIG Housing Loan ng isang miyembro sa pamamagitan ng pag-extend ng loan term o dahil sa pagbaba ng interest rate nito. Maaari ding mapanatili ng isang Pag-IBIG Housing Loan borrower ang kasalukuyang halaga ng kanyang buwanang bayad, sa pamamagitan ng pagbayad ng outstanding principal sa dulo ng kanyang loan term.

Mawawala rin ang penalty charges sa account ng Pag-IBIG Housing Loan borrower na dulot ng mga hindi nabayarang loan payments.

Higit sa lahat, maaari ring piliin ng nasabing borrower kung kailan siya magsisimulang muli sa pagbabayad ng kanyang loan, anumang petsa mula Disyembre 2020 hanggang Marso 2021, upang lalong maibsan ang kanyang alalahaning pinansyal sa panahong ito, at maisaayos ang pagbabayad ng kanyang Pag-IBIG Housing Loan.

3Sino ang maaaring mag-apply para sa Special Housing Loan Restructuring Program ng Pag-IBIG Fund?

Bukas ang programang ito sa lahat ng Pag-IBIG Housing Loan borrowers na ang loan account ay updated. Maaari ring mai-apply sa programang ito ang Housing Loan accounts na hindi lalagpas sa labing-dalawang (12) buwan ang hindi nabayarang monthly loan payments nitong Agosto 2020.

4Maaari bang i-apply sa Special Housing Loan Restructuring Program ang Pag-IBIG Fund loan na ginamit para makabili ng isang Pag-IBIG Fund acquired asset?

Opo, maaaring i-apply sa programang ito ang Pag-IBIG loan na ginamit ng isang miyembro upang makabili ng Pag-IBIG Fund acquired asset. Kabilang po dito ang mga nagbabayad sa pamamagitan ng installment para sa kanilang nabiling acquired asset.

5Aling mga Pag-IBIG Housing Loans ang hindi sakop ng Special Housing Loan Restructuring Program ng Pag-IBIG Fund?

Ang mga Pag-IBIG Housing Loans na may higit sa labing-dalawang (12) monthly payments na hindi nababayaran nitong Agosto 2020 ay hindi kabilang sa programang ito. Hindi na rin maisasama sa programang ito ang mga Pag-IBIG Housing Loans na na-cancel na o kaya nama’y nasa foreclosure or litigation na.

6Magkano po ang processing fee at downpayment upang makapag-apply sa Special Housing Loan Restructuring Program ng Pag-IBIG Fund?

Libre po at walang babayaran na anumang processing fee ang mga Pag-IBIG Housing Loan borrowers na nais mag-avail ng programang ito.

Hindi rin po kinakailangang maglaan o magbayad ng downpayment upang makapag- apply sa Special Housing Loan Restructuring Program ng Pag-IBIG Fund

7Mayroon bang insurance premiums na kailangang bayaran para sa Pag-IBIG Housing Loan na maaaprubahan sa ilalim ng Pag-IBIG Fund Special Housing Loan Restructuring Program?

Mayroon po. Para sa proteksyon ng Pag-IBIG Housing Loan borrower at ng kanyang pamilya, kinakailangan niyang mabayaran ang one (1) year premium para sa Mortgage/Sales Redemption Insurance at Non-Life Insurance ng kanyang Housing Loan sa loob ng tatlumpung (30) araw pagkalipas maaprubahan ang kanyang aplikasyon para sa Special Housing Loan Restructuring Program.

Ang nasabing insurance ay tutulong na makabayad sa anumang balanse ng Housing Loan ng isang miyembro, kung sakaling siya ay pumanaw o kaya nama’y magkaroon ng sakuna na lubhang makakasira sa kanyang tahanan.

8Ano po ang mangyayari sa mga hindi nabayarang monthly payments ng isang borrower sa kanyang Pag-IBIG Housing Loan oras na maaprubahan ang kanyang aplikasyon para sa Special Housing Loan Restructuring Program?

Ang mga hindi nabayarang monthly payments sa Pag-IBIG Housing Loan ng isang miyembro ay magiging bahagi ng kanyang tinatawag na restructured loan oras na maaprubahan ang kanyang aplikasyon sa programang ito.

Ang kabuuang halaga ng mga hindi nabayarang monthly payments at ang natitirang balance ng kanyang Housing Loan ay pagsasamahin, at magiging bahagi ng kanyang restructured loan na unti-unti niyang babayaran sa loob ng kanyang natitira o panibagong loan term.

9Ano po ang magiging interest rate ng isang Pag-IBIG Housing Loan matapos maaprubahan sa ilalim ng Special Housing Loan Restructuring Program?

Ang magiging interes ng isang Pag-IBIG Housing Loan na maaaprubahan sa Special Housing Loan Restructuring Program ay 6.375% per annum sa loob ng tatlong taon, na maaaring magbago pagkatapos ng nasabing panahon.

Sa kabilang banda, ang subsidized interest rate ng mga socialized housing loans, kabilang ang mga kagaya nitong acquired assets, ay mananatili hanggang sa panahon ng natitirang subsidized period nito. Matapos ang nasabing subsidized period, ang interest rate ay aayon sa umiiral na interest rate sa panahong iyon.

10Hanggang kailan maaaring bayaran ang isang restructured Housing Loan na maaaprubahan sa ilalim ng Special Housing Loan Restructuring Program?

Ang restructured Housing Loan ay maaaring bayaran ng isang miyembro ng hanggang tatlumpung (30) taon, basta’t hindi dapat lalagpas ang nasabing miyembro sa edad na 70 sa dulo ng kanyang napiling loan term.

11Sino ang kinakailangang mag-apply sa Special Housing Loan Restructuring Program na ito kung sakaling ang isang Pag-IBIG Housing Loan ay may principal borrower at co-borrower?

Ang pag-apply sa programang ito ay nakasalalay sa bawat borrower sa isang Housing Loan account, maging siya man ang principal o co-borrower.

Gayunpaman, lubos na hinihikayat ang mga Pag-IBIG Housing Loan principal borrowers at ang kanilang co-borrowers na mag-apply sa programang ito kung sakaling may hindi sila nabayarang monthly loan payments na ‘di lalagpas sa labing- dalawang (12) buwan nitong Agosto 2020.

12Maaari bang isailalim sa Special Housing Loan Restructuring Program na ito ang higit sa isang Pag-IBIG Fund Housing Loan ng isang miyembro lamang?

Opo, kung ang isang miyembro ay may higit sa isang Pag-IBIG Housing Loan, maaari siyang mag-apply ng Special Housing Loan Restructuring Program para sa bawat account.

13Ano ang kinakailangang gawin ng isang Pag-IBIG Housing Loan borrower kung sakaling hindi siya mag-apply o maaprubahan sa Special Housing Loan Restructuring Program na ito?

Kung sakaling hindi makakapag-apply o maaprubahan sa Special Housing Loan Restructuring Program na ito ang isang Pag-IBIG Housing Loan borrower, kinakailangan niyang ipagpatuloy ang pagbabayad sa nasabing loan upang maisaayos ang kanyang account at maiwasan ang cancellation o foreclosure nito.

Maaari rin namang makapag-avail ang nasabing borrower ng iba pang programa ng Pag-IBIG Fund na naglalayong maisaayos ang kanyang account.

Gayunpaman, ang Special Housing Loan Restructuring Program ay may mga katangiang lubos na makatutulong sa mga Pag-IBIG Housing Loan borrowers lalo na sa mga panahong ito, kaya’t mariing hinihikayat ang mga nasabing borrowers na mag-apply at samantalahin ang programang ito.

14Paano mag-apply para sa Special Housing Loan Restructuring Program na ito ng Pag-IBIG Fund?

Bumisita po lamang sa Virtual Pag-IBIG na matatagpuan sa Pag-IBIG Fund website upang makapag-apply sa mas ligtas at mas madaling paraan sa Special Housing Loan Restructuring Program ng Pag-IBIG Fund.

Matapos makapag-apply, makakatanggap ang Pag-IBIG Housing Loan borrower ng Reference Number bilang patunay na natanggap ang kanyang aplikasyon. Ang Reference Number na ito ay siya ring gagamitin ng nasabing borrower kung nais niyang alamin ang status ng kanyang aplikasyon.

15Ano ang mga kinakailangang dokumento upang makapag-apply sa Special Housing Loan Restructuring Program ng Pag-IBIG Fund?15. Ano ang mga kinakailangang dokumento upang makapag-apply sa Special Housing Loan Restructuring Program ng Pag-IBIG Fund?

Upang lalong mapadali ang aplikasyon ng isang Pag-IBIG Housing Loan Borrower sa programang ito, hindi na niya kinakailangan pang magsumite ng kahit anong dokumento para makapag-apply sa Special Housing Loan Restructuring Program ng Pag-IBIG Fund.

16Paano malalaman kung approved na ang application for Special Housing Loan Restructuring Program ng isang miyembro?

Makakatanggap ng email o text message ang isang Pag-IBIG Housing Loan borrower na nag-apply sa programang ito, oras na maaprubahan ang kanyang aplikasyon.

Matatanggap niya ito sa email address o mobile phone number na kanyang in-enter sa kanyang aplikasyon.

17Anong mga programa ang maaaring apply-an ng isang Pag-IBIG Housing Loan borrower na hindi maaaprubahan sa Special Housing Loan Restructuring Program upang maisaayos ang kanyang account.

Ang isang Pag-IBIG Fund Housing Loan borrower ay maaaring mag-apply sa Regular Housing Loan Restructuring, Non-Performing Asset Resolution Program, o Plan of Payment – mga programang naglalayon ding maisaayos ang pagbabayad ng kanyang Pag-IBIG Housing Loan at higit sa lahat, mapanatili sa kanyang pag- aari ang kanyang tahanan.