1Ano po itong 60-Day Grace Period on loan payments ng Pag-IBIG Fund ?

Ang 60-Day Grace Period on loan payments na ibinibigay ng Pag-IBIG Fund sa lahat ng borrowers nito ay alinsunod sa Republic Act No. 11494 o Bayanihan to Recover As One Act (Bayanihan 2).

Ito po ay naglalayong bigyan ang mga miyembro ng Pag-IBIG Fund na may Multi-Purpose Loan, Calamity Loan o Housing Loan ng dalawang (2) buwang palugit, mula Setyembre 15 hanggang Nobyembre 14, 2020, sa pagbabayad ng kanilang loans. Ito ay upang matulungang maibsan ang kanilang mga alalahaning pinansyal ngayong panahon ng pandemya.

2Ano po ang maitutulong ng 60-Day Grace Period on loan payments ng Pag-IBIG Fund sa mga member-borrowers nito?

Sa tulong ng 60-Day Grace Period na ito, maaari pong ipagpaliban ng isang Pag-IBIG member-borrower ang kanyang buwanang bayad mula Setyembre 15 hanggang Nobyembre 14, 2020 para sa kanyang Multi-Purpose Loan, Calamity Loan o Housing Loan.

Dahil dito, maaaring maurong ng hanggang dalawang (2) buwan ang loan term ng nasabing borrower o bayaran niya ang buong natitirang principal balance sa dulo ng kanyang loan term.

At, higit sa palugit na ito, wala din pong babayarang anumang penalty, interest on interests, o other fees ang nasabing member-borrower sa panahon ng grace period upang lalo itong makatulong na maibsan ang kanyang alalahaning pinansyal.

3Aling mga Pag-IBIG Fund Loans ang sakop ng 60-Day Grace Period?

Ang lahat po ng Pag-IBIG Fund loans, kabilang ang Multi-Purpose, Calamity, at Housing Loan na may hindi lalagpas sa siyam na buwan na walang bayad nitong 14 Setyembre 2020 ay sakop ng 60-Day Grace Period na ito. Ibig sabihin, kailangan lamang na ang kanilang loan ay may kabayaran para sa buwan ng November 2019 o sa mga sumunod na buwan pagkatapos nito.

Ang mga nabanggit na loans na sakop ng 60-Day Grace Period ng Pag-IBIG Fund ay higit pa sa nakasaad sa ilalim ng Bayanihan 2, na sakop lamang ay mga current loans na hindi lalagpas sa tatlong buwanang bayad ang nakaligtaang bayaran. Ito ay sadyang ginawa ng Pag-IBIG Fund, upang lalong makatugon sa panawagan ng ating pamahalaan sa ating pagbabayanihan sa panahong ito ng pandemya at makatulong sa mas maraming miyembro.

4Maaari pa rin bang makatanggap ng 60-Day Grace Period ang mga borrowers na naaprubahan para sa 3-month moratorium sa kanilang loan payments nitong nakaraang Marso 16 hanggang Hunyo 15, 2020?

Opo. Ang mga borrowers na naaprubahang mabigyan ng 3-month moratorium sa kanilang loan payments mula Marso 16 hanggang Hunyo 15, 2020 ay makatatanggap pa din ng 60-Day Grace Period sa ilalim ng Bayanihan 2.

Kailangan lamang na ang kanilang loan ay may kabayaran para sa buwan ng Agosto 2019 o sa mga sumunod na buwan pagkatapos nito.

5Makakatanggap po ba ng 60-Day Grace Period ang Pag-IBIG Fund loan na ginamit para makabili sa isang Pag-IBIG Fund acquired asset?

Opo, makakatangap po ng 60-Day Grace Period ang Pag-IBIG Fund loan na ginamit ng ating mga miyembro para makabili ng isang Pag-IBIG Fund acquired asset. Kabilang po dito ang mga nagbabayad sa pamamagitan ng installment para sa kanilang nabiling acquired asset.

6Makakatanggap ba ng 60-Day Grace Period na ito ang mga miyembrong may Pag-IBIG Short-Term Loan na may tumatakbo pang sariling grace period?

Hindi na po makakatanggap ng 60-Day Grace Period na ito ang mga miyembrong may Pag-IBIG Short-Term Loan na may tumatakbo pang sariling grace period mula Setyembre 15 hanggang Nobyembre 14, 2020. Ito po ay dahil ang Multi-Purpose Loan at Calamity Loan - mga loans na kabilang sa nasabing programa - ay may sariling two at three-month grace period na katumbas o higit pa sa nasasaad sa Bayanihan 2.

7May interest po ba sa panahon ng 60-Day Grace Period? Kailan ito dapat mabayaran?

Opo, mayroong interest sa panahon ng 60-Day Grace Period, alinsunod sa nakasaad sa Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2.

Gayunpaman, maaari itong bayaran ng isang Pag-IBIG Fund member-borrower nang paunti-unti at anumang oras sa loob ng kanyang loan term.

Ang panahon ng pagbabayad ng interest sa loob ng 60-Day Grace Period na hatid ng Pag-IBIG Fund ay mas pinahaba kumpara sa itinakdang panahon ng pagbabayad nito sa ilalim ng Bayanihan 2 na hanggang Disyembre 31, 2020 lamang. Ito ay upang mas higit na maibsan ang alalahaning pinansyal ng mga Pag-IBIG Fund member-borrowers.

8Bilang negosyante na may empleyadong miyembro ng Pag-IBIG Fund, kailangan ko bang itigil ang aking pagkaltas ng kanilang buwanang bayad sa kanilang Pag-IBIG Fund loan?

Opo, bilang pagsunod sa alituntunin ng Bayanihan 2, ang pagkaltas ng isang employer sa buwanang sahod ng empleyado para sa bayad nito sa kanyang Pag-IBIG Fund loan na may due date sa loob ng 60-Day Grace Period ay nararapat na pansamantalang itigil.

Gayunpaman, kung nais ng isang empleyado na magpatuloy sa pagbabayad ng kanyang Pag-IBIG Fund loan, ito ay kailangang tugunan ng kanyang employer sa pamamagitan ng pagkaltas ng tamang halaga sa kaniyang sahod at pag-remit ng halagang ito sa Pag-IBIG Fund, bago o sa mismong araw na itinakdang due date nito.

9Ano po ang mangyayari sa mga naibayad o ibabayad na halaga ng isang miyembro sa kanyang Pag-IBIG Fund loan sa panahon ng 60-Day Grace Period?

Ang anumang naibayad o babayaran ng isang Pag-IBIG Fund member-borrower sa panahon ng 60-Day Grace Period mula Setyembre 15 hanggang Nobyembre 14 ng taong kasalukuyan, ay ituturing na advance payment sa kanyang loan.

Ngunit kung ang loan ng isang miyembro ay may arrears, ang halagang naibayad o ibabayad niya sa panahong ito ay ia-apply ng muna sa mga nasabing arrears.

10Kinakailangan bang mag-apply ng isang Pag-IBIG Fund member-borrower upang makatanggap ng 60-Day Grace Period on loan payments?

Hindi po kailangang mag-apply para sa 60-Day Grace Period na ito. Awtomatikong ihahatid ng Pag-IBIG Fund sa lahat ng member-borrowers nito ang nasabing Grace Period, alinsunod sa Bayanihan 2.

Ibig sabihin nito, maaaring ipagpaliban ng mga Pag-IBIG Fund member-borrowers ang kanilang pagbabayad sa kanilang loan payments mula Setyembre 15 hanggang Nobyembre 14 ng taong kasalukuyan, na dahilan din upang maaaring madagdagan ng hanggang dalawang (2) buwan ang haba ng kanilang loan term.

11Maaari pa rin bang mag-apply sa ibang loan programs ng Pag-IBIG Fund ang isang member-borrower na nakatanggap na ng 60-Day Grace Period?

Opo, maaari pa ring mag-apply sa ibang loan programs ng Pag-IBIG Fund ang isang member-borrower na nakatanggap ng 60- Day Grace Period on loan payments na ito.

12Makakatanggap ba ng 60-Day Grace Period ang isang miyembrong may higit sa isang loan sa Pag-IBIG Fund?

Opo, ang isang miyembro na may higit sa isang (1) loan ay makakatanggap ng 60-Day Grace Period na ito mula Setyembre 15 hanggang Nobyembre 14 ng taong kasalukuyan para sa lahat ng kanyang loans.

13Mayroon bang ipapataw na multa kung sakaling hindi makapagbayad ang isang member- borrower sa kanyang Pag-IBIG Fund loan sa panahon ng 60-Day Grace Period?

Wala po. Alinsunod sa Bayanihan 2, walang penalty, interest on interests, o other fees na maaaring ipataw sa isang Pag-IBIG Fund member-borrower kung hindi siya makapagbayad mula Setyembre 15 hanggang Nobyembre 14 ng taong kasalukuyan.

Ang tanging babayaran lamang ng isang Pag-IBIG Fund member-borrower ay ang interest na kaakibat ng kahit anumang loan na tumatakbo sa panahon ng 60-Day Grace Period.

Kung sakaling mayroong penalty na naipataw sa account ng isang borrower sa kanyang monthly billing statement, ito ay agad na itatama at ire-reverse sa susunod na buwan.

14Paano maisasaayos ang monthly billing statement ng isang Pag-IBIG Housing Loan borrower kung sakaling ito ay hindi updated?

Kung sakaling makatanggap ng monthly billing statement ang isang Pag-IBIG Housing Loan borrower na may detalyeng kailangang i-update, ito po ay agad na itatama sa billing statement na kanyang matatanggap sa susunod na buwan.

15Kailangang bang bayaran ang insurance premiums sa Pag-IBIG Housing Loan ng isang miyembro sa panahon ng 60-Day Grace Period?

Opo, kailangang bayaran ng isang miyembro ang insurance premiums ng kanyang Pag- IBIG Housing Loan sa panahon ng 60-Day Grace Period. Ito ay kailangang mabayaran sa kanyang susunod na due date matapos ang grace period.

Ito ay para sa proteksyon ng borrower at ng kanyang pamilya at tutulong mabayaran ang balanse ng nasabing loan kung sakaling sumakabilang buhay ang borrower o kaya nama’y magkaroon ng sakuna na lubhang makakasira sa kanilang bahay.

16Kailan muling magsisimula ang buwanang bayad ng isang miyembro para sa kanyang Pag-IBIG Fund loan?

Ang buwanang bayad ng miyembro para sa lahat ng kanyang Pag-IBIG Fund loans ay muling magsisimula sa susunod na due date kasunod ng 14 November 2020.

17Magkano ang dapat bayaran sa unang buwan ng pagbabalik ng buwanang bayad?

Ang kinakailangang bayaran ng isang miyembro sa susunod na due date matapos ang 60-Day Grace Period ay isang buwan na amortization lamang. At, para sa proteksyon ng mga miyembrong may Pag-IBIG Housing Loan, kinakailangan din niyang isama rito ang bayad para sa kanyang insurance premiums sa panahon ng Grace Period.

18Maaari pa rin bang magbayad ang isang miyembro sa kanyang Pag-IBIG Fund loan sa panahon ng 60-Day Grace Period?

Opo, maaari pa ring magbayad ang isang miyembro para sa kanyang Pag-IBIG Fund loan sa panahon ng 60-Day Grace Period mula Setyembre 15 hanggang Nobyembre 14, 2020. Ang kanyang ibabayad ay ituturing na advance payment sa kanyang loan.

19Maaari bang tumanggi na makatanggap ng 60-Day Grace Period ng Pag-IBIG Fund ang isang Pag-IBIG Housing Loan borrower?

Maaari ding magtungo sa alinmang Pag-IBIG Fund branch para ipaalam ang hindi pagnanais na makatanggap ng 60-Day Grace Period.

Opo, maaari pong tumanggi ang isang Pag-IBIG Housing Loan borrower na makatanggap ng 60-Day Grace Period sa kanyang loan at magpatuloy sa pagbabayad ng mga loan payments ayon sa orihinal na due dates nito.

Upang maipaalam ng isang Pag-IBIG Housing Loan borrower na hindi niya nais makatanggap ng 60-Day Grace Period, kinakailangan niyang bumisita sa Virtual Pag-IBIG na matatagpuan sa aming Official Website at piliin ang “Pay During Grace Period” o sa pamamagitan ng pagclick sa link na https://www.pagibigfundservices.com/virtualpagibig/GracePeriodVP.aspx

Sa mga hindi nagnanais makatanggap ng 60-Day Grace Period, ang loan term ng nasabing member-borrower ay hindi na dadagdagan ng hanggang dalawang (2) buwan at ang kanyang mga naibayad o ibabayad sa kanyang loan ay ia-apply sa kanyang mga due dates sa panahong sakop ng Grace Period.